Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten:
De website uitbater verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:
Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van de website uitbater zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. De website uitbater is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de website uitbater hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Privacybeleid:
De website uitbater hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, gebruikt u de contactpagina. Alleen al door het feit dat de gebruiker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de gebruiker de website uitbater, om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt u het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. De website uitbater doet dan het nodige om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de gebruiker verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Eigendom:
Deze website is eigendom van de domeinnaamhouder.

Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van website uitbater gevestigd is, bevoegd.


Droits de propriété intellectuelle:
L ‘exploitant de site vous accorde le droit de reproduire et de télécharger les matériaux se trouvant sur ce site exclusivement pour un usage personnel et non-commercial. Ceci sous la réserve que vous insériez tous les droits d’auteur et autres mentions de propriété dans une éventuelle copie des matériaux originaux.

Responsabilité:
Bien que le contenu de ce site ait été réalisé avec le plus grand soin, les matériaux, informations et services figurant sur ce site sont fournis comme tels, sans garantie aucune se rapportant à la négociabilité, l’appropriation à une fin déterminée ou au respect de droits de propriété intellectuelle. Les matériaux et services figurant sur ce site peuvent dater d’une période antérieure en ne plus correspondre aux données actuelles. Toutes les propriétés et tous les prix indiqués sont donnés à titre informatif sans aucun engagement.

Marques commerciales:
Tous les noms de produits, dénominations d’entreprises, logos et images figurant sur ce site, peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs et sont à traiter comme tels.

Lien vers d’autres sites web qui ne sont pas la propriété de l’exploitant de site:
Des liens figurant sur ce site qui renvoient à d’autres sites ont uniquement pour but de vous informer plus amplement. L’exploitant de site n’est pas responsable du contenu de ces sites et ne peut nullement être tenue des informations, quel que soit leur mode de présentation, reprises sur ces sites. Si vous décidez d’utiliser ces liens, vous le faites sous votre propre responsabilité et à vos risques et périls.

Liens vers ce site:
Il est autorisé de faire des liens à partir d’autres sites vers ce site. Ceci uniquement dans la mesure où l’exploitant de site n’en éprouve pas de préjudice. C’est aussi l’unique manière de reprendre du matériel de ce site sans approbation écrite préalable. La reproduction directe d’informations ou autres données sans mention de référence ou dans le cas d’une page web, du lien vers la source, est interdite.

Votre vie privée:
L’exploitant de site est particulièrement soucieuse de la vie privée des utilisateurs. Même si la plupart des informations disponibles sur ce site, ne demandent pas la fourniture de données à caractère personnel, il se peut parfois que des données à caractère personnel soient demandées à l’utilisateur. Dans ce cas les données sont traitées en conformité avec les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement des données à caractère personnel. En vertu des dispositions de cette loi vous avez le droit de consulter, rectifier ou supprimer toutes les données vous concernant, suivant les conditions prévues par la loi. Vous pouvez à tout moment, gratuitement et sur demande, vous opposer à l’utilisation des données vous concernant en vue d’un marketing direct. Pour faire usage de ce droit, vous pouvez vous adresser à l’exploitant de site par le formulaire contact. Par le seul fait de compléter sur un formulaire de ce site web ses données à caractère personnel ou d’y placer une commande, le client autorise l’exploitant de site à procéder au traitement de ses données à caractère personnel et à les utiliser dans son administration interne. Sous “administration interne” s’entend, la gestion des clients, la gestion des commandes, livraisons, la facturation, les services, le suivi de la solvabilité, ainsi que le marketing et la publicité personnalisée. En cas d’utilisation de vos données à caractère personnel (par exemple e-mail) pour le marketing direct, vous avez le droit de vous opposer à tout moment, gratuitement et sans indication de motif, à la poursuite d’une telle utilisation de vos données à caractère personnel. L’exploitant fera tout pour garantir la protection et le caractère confidentiel de vos données et empêchera notamment toute modification, destruction, diffusion des ou tout accès non autorisé aux données. Pour des informations complémentaires le client est prié de s’adresser au registre public tenu par la Commission pour la Protection de la Vie Privée.

Propriété:
Ce site est la propriété de le détenteur de nom de domaine.

Tout différend se rapportant au ce site relève de l’application des lois belges. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement où est situé le siège social de l’exploitant de site sont compétents.


Intellectual property rights:
The website propietor grants the right to display and download materials on this site for personal and non-commercial use only. This is subject to the inclusion of all copyrights and other property rights in any copies of the original materials.

Liability:
In spite of the fact that careful attention has been paid to the content of the site, the materials, information and services on this site are provided as such, without any guarantee regarding the transferability, suitability for a certain aim or non- violation of intellectual property rights. The materials and services on this site may be dated and no longer correspond with current information. All specified properties or prices have been provided by way of information without any obligation.

Trademarks:
All product or company names, logos and images specified on this site may be trademarks of their respective owners and need to be treated as such.

Link to other websites that are not the property of website propietor:
Links on this site to other sites are solely for information purposes. The website’s propietor is not responsible for the content of these sites and cannot be held liable in any way whatsoever for any information on these sites. Use of these links is at your own responsibility and risk.

Link to this site:
Links from other sites to this site are allowed but only if the website propietor does not suffer any damage because of this. This is also the only way that material from this site can be copied without prior written approval. The direct copying of information without specification, or in case of a web page a link to the source, is not permitted.

Privacy respect:
The website propietor places great importance on the privacy of users. Although most information on this site is available without the need to provide personal details users may be requested to provide personal information. In this case the information is treated in accordance with the provisions of the Act of 8 December 1992 with regard to the processing of personal details. In pursuance of the provisions of this Act , you have a right to view, modify and delete all information in accordance with the conditions specified in the Act. You can, at no cost and on request, oppose the use of your personal details with a view to direct marketing. To take advantage of this right, please use our contact page. Solely the fact that a customer fills out a form on this website with his/her personal details or places an order, the customer authorises the website propietor to process his/her personal details and to use them for internal use. “Internal use” shall be understood to mean customer administration, management of orders, deliveries, invoicing, services, follow-up of the solvency, as well as marketing and personalised publicity. If your personal details (e.g. e-mail) are used for direct marketing, you have the right, at any time, free of charge and without specification of reason, to oppose the further use of your personal details. The website’s propietor shall do all it can to safeguard the security and the confidential nature of your details and, in particular, to act against any change, deletion, distribution or unauthorised access of the data. For more information, customers are requested to apply to the public register that is kept by the Commission for the Protection of privacy.

Property:
This website is the property of the domain registrant.

Any disputes regarding this site are governed by Belgian legislation. In case of a dispute only the courts in the district of the website propietor’s registered office have jurisdiction.